شماره تماس:  07132223624

آدرس : میدان شهدا -شهرداری مرکزی 

سایت اینترنتی  سامانه ارتباط مردمی شهرداری شیراز: 137k.shiraz.ir 

پیامک سامانه ارتباط مردمی شهرداری شیراز :


 


  
شهرداری شیراز